#9028 - Posted by Stratoshredder on 2011-09-09 - Really fuzzy/bassy.